كدخبر: ۸۷۷۲
تاريخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۹
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
مژده فرماندار سیاهکل :
مذاکرات ثمربخش برای آسفالت کوچه های سیاهکل
جــلــســه ستاد بحران با موضوعیت باز نگری به خسارات بارش برف سنگین در شهرستان و رانش های اخیر زمین در قسمت هایی از محور سیاهکل ودیلمان، بــه ریــاســت مــهنــدس اســلــامــے فــرمــانــدار ســیــاهڪــل در مــحــل فــرمــانــدارے تــشــڪـیل گردید.

جــلــســه ستاد بحران با موضوعیت  باز نگری به خسارات بارش برف سنگین در شهرستان و رانش های اخیر زمین در قسمت هایی از محور سیاهکل ودیلمان، بــه ریــاســت مــهنــدس اســلــامـی فــرمــانــدار ســیــاهکل در مــحــل فــرمــانــداری تــشــڪـیل گردید.

به گزارش "لاهیگ" :اسلامـی عنوان کرد،این جـلـسه پـیـش نـیـاز جـلـسـه حــضــور مـدیـران ارشـد اسـتـانـی در شــهرسـتـان ســیـاهڪل اســت وتــمــامــی دســتــگــاها عــنــایــت داشــتــه بــاشــنــد ڪــه  مــطــالــبــات ڪــارشــنــاســی شــده دقــیــق را ارائه ڪــنــنــد تــا از حــضــور ایــن مــدیــران بــتــوانــیــم جــهت رفــع ومــشــڪــلــات خــســارتــهای شــهرســتــان خــروجــی خــوبــی داشــتــه بــاشــیــم      

فــرمــانــدارســیــاهڪــل گــفــتــ؛ در شــهرســتــان ســیــاهڪــل هم بــهار دیــرتــر شــروع مــی شــود وهم پــائیــز زودتــر فــرا مــیــرســد وبــازه زمــانــی مــا بــرای عــمــلــیــات وڪــارهای عــمــرانــی بــر خــلــاف دیــگــر شــهرســتــانــها مــحــدود اســت پــس بــایــد بــا بــرنــامــه ریــزی دقــیــق از اواخــر فــروردیــن 96 بــصــورت ضــربــتــی پــروژه های عــمــرانــی را  اســتــارت بــزنــیــم.

فــرمــانــدار ســیــاهڪــل عــنــوان ڪــرد،؛جــنــاب دڪــتــر نــیــڪــفــر توانستند دستور  خــوبــی را از دڪــتــر نــوبــخــت جــهت احــداث جــاده ڪــارخــانــه ســیــمــان بــه اســپــیــلــی را دریافت کنند وبــنــده نــیــز مــذاڪــرات خــوبــی را بــا جــنــاب دڪــتــر ڪــیــوان مــحــمــدی جــهت نــهایــی شــدن ایــن پــروژه داشــتــه ام.

اســلــامــی عــنــوان ڪــرد ؛ تــرمــیــم مــســیــر جاده اســپــیــلــی بــه گــولــک کــه از مــیــان روســتــاها عــبــور مــی ڪــنــد در اولــویــت بــرنــامــه  های مــاســت .

فــرمــانــدار ســیــاهڪــل گــفــت ؛تــمــامــے مــدیــران ادارات مکلفن بــر اســاس بــرنــامــه های مــدون ڪــمــیــتــه بــرنــامــه ریــزی شــهرســتــان ،بــودجــه ها را هزیــنــه ڪــنــنــد وهیــچ مــدیــری حــق جــابــجــایــی خــودســرانــه بــودجــه ها وبــرنــامــه ها را نــدارد.

اســلــامــے گــفــت ؛ پــیــمــانــڪــار مــوشــا وشــر جــوب شــروع بــڪــار ڪــرده اســت و جــهاد ڪــشــاورزی  و آب مــنــطــقــه ای همــاهنــگــیــهای لــازم را جــهت هر چــه اصــولــی تــر انــجــام دادن ایــن پــروژه هادر اســرع وقــت ،داشــته بــاشــنــد.

اســلــامــی گــفــت ،شــهردارانـ ـبــصــورت چــنــد شــیــفــتــه در ایــن انــدڪ زمــان بــاقــی مــانــده تــا پــایــان ســال جــهت تــرمــیــم آســفــالــتــها و رنــگ آمــیــزی مــنــاســب جــداول و....همتــ مضاعف داشته باشند.

فــرمــانــدار ســیــاهڪــل گــفــت ؛ یــڪ مــژده خــوبــی بــه مــردم شــهر ســیــاهڪــل نــیــز بــدهم پــیــگــیــریــهای ومــذاڪــرات خــوبــی مــضــاف بــر بــودجــه شــهرداری جــهت آســفــالــت ڪــوچــه های شــهر ســیــاهڪــل در ســال 96 داشــتــه ام ڪــه بــه مــحــض نــهائی شــدن آن اطــلــاع رســانــی مــیــشــود ،تــا بــتــوانــیــم اوضــاع نــابــســامــان وخــرابــی ڪــوچــه های ایــن شــهر را ســامــان دهیــم.
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"